сряда, 11 август 2010 г.

Гей.


За пръв път терминът хомосексуалност се появява в литературата в средата на 19 век. Той е съставен от древногръцката дума „homos“ (еднакъв) и латинското „sex-“ (пол), и означава „от еднакъв пол“.

Употребяваните в по-старата литература определения като хомофилия, инверсия, мъжеложство (sodomy) или девиация днес са изключени от употреба в литературата, която хомосексуалистите считат за неутрална.

Терминът педерастия като синоним на хомосексуалност е неправилен от научна гледна точка, тъй като обозначава само един тясно ограничен вид любовни отношения — между зрели мъже и юноши, подобно на тези в Древна Гърция. Използуваното по подобен начин, понятието андрофилия обозначава само част от хомосексуалните отношения, и по специално тези между мъже на еднаква възраст и със сходен социален статус. Точен синоним е педераслък, еквивалентен на английското faggot или руското „хомик“ (пише се: „гомик“), използуван от хетеросексуални, като те му придават обидно значение. Както в английския, съществува и кратката форма педал (на английски: fag).

От хомосексуалност се развива съществителното хомосексуален, което може да означава както човек със съответната сексуална ориентация, така и действените проявления на тази ориентация, както и субкултурата, произтичаща от нея.

В български, често понятията хомосексуалност и хомосексуален (човек) се подменят с хомосексуализъм и хомосексуалист, които се приемат като негативни и оценъчни, и по тази причина — социално некоректни (подобно на хетеросексуализъм). Хомосексуализмът представлява съвкупност от поведение, прояви, реакции и възгледи, характерни за т.нар. открити хомосексуалисти, които са една част от всички хомосексуални хора. Това понятие се асоциира с определени негативни поведенчески модели и има характер на „етикет“, с който голямата част от хомосексуалните хора не се идентифицират.

Като синоним на прилагателното хомосексуален често се използва и чуждицата гей, която е привзета от английски (gay — пъстър, шарен, весел). Днес нейното значение се свързва с флага на световната гей-общност, който представлява шест разноцветни ленти и символизира цветовете на дъгата.

Терминът гей почти навсякъде е предпочитан от хората с хомосексуална ориентация и е считан от тях за максимално коректен. В български думата гей е прилагателно (гей-хора, гей-мъже, гей-жени, гей-общност) и е неправилно да бъде употребявана като съществително (един гей, гейове), което често се смята и за обидно. Като прилагателно, гей обхваща не само хомосексуалните мъже, но и хомосексуалните жени, а често се употребява и въобще относно не-хетеросексуалните хора. В този смисъл, вместо прилагателното лесбийски (пр. лесбийска двойка) следва да се използва просто „гей“ (гей-двойка).

Все по-често в световен мащаб се употребява и терминът ЛГБТ, който наред с хомосексуалните хора, включва също бисексуалните и транссексуалните, а понякога и интерсексуалните

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

Flamingo ads

Flamingo ads