събота, 28 април 2012 г.

Anton Kadiiski way for Mister Gay World, and is looking for sponsor


Чавдар Арсов
Антон Кадийски
Anton Kadiiski way for Mister Gay World, and is looking for sponsor

Anton Kadiiski, which was supposed to represent Bulgaria at the ongoing South Africa in April Festival "Mr. Gay World," gave up their participation, so that another Bulgarian - Chavdar Arsov to give wide publicity to the problems faced when 3 years ago participated in the "Mr. Gay" and represented Bulgaria in Oslo.

Chavdar Arsov

Anton Kadiiski

Chavdar Arsov is an athlete, luge competitor of chutes and natural trails. The problems began after his participation in the contest. Private Secretary of the Bulgarian Federation of luge chutes and natural trails told him: "Because of pederastic stories should retire." Deprived of his license the sports club, which effectively deprive him of the opportunity to participate in competitions.

In the present case of Chavdar viewed by the Commission for Protection against Discrimination.

Because of homophobic attitudes and obstacles that meeting it was decided it was he to represent Bulgaria in Johannesburg to tell your problem to the whole world.

Detailed information can be found at the site of the Bulgarian Helsinki Committee.

Meanwhile, organizers of the Bulgarian participation in the contest looking for sponsors to provide tickets to South Africa to Chavdar. If you want to help please contact them.

You can also visit South Africa and see "Mr. Gay World" 2012 Live. Details are posted below as well as the address of the organizers.
gay1000.net


Антон Кадийски отстъпи мястото си на Mister Gay World, търси се и спонсор

Антон Кадийски, който трябваше да представя България на провеждащия се през април в ЮАР конкурс „Мистър Гей Свят“, се отказа от участието си, за да може друг българин – Чавдар Арсов, да даде широка публичност на проблемите, с които се сблъсква след като преди 3 години участва в конкурса „Мистър Гей“ и представи България в Осло.

Чавдар Арсов

Антон Кадийски

Чавдар Арсов е спортист, състезател по шейни на улеи и естествени трасета. Проблемите му започват след участието в конкурса. Лично секретарят на Българската федерация по шейни на улеи и естествени трасета му заявява: „Заради педерастките истории трябва да се оттеглиш”. Отнет е лицензът на спортния му клуб, което на практика го лишава от възможност да участва в състезания.

В момента случаят на Чавдар се гледа от Комисията за защита от дискриминация.

Заради хомофобските настроения и пречките, които среща, е взето решение именно той да представи България в Йоханесбург, за да може да разкаже за проблема си пред целия свят.

Подробна информация, можете да намерите на сайта на Български Хелзински Комитет.

Междувременно организаторите на българското участие в конкурса търсят спонсори, които да осигурят билета до ЮАР на Чавдар. Ако желаете да помогнете, моля свържете се с тях.

Вие също можете да посетите ЮАР и да видите „Мистър Гей Свят“ 2012 на живо. Подробностите са публикувани по-долу, както и на адреса на организаторите.
gay1000.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts with Thumbnails

Flamingo ads

Flamingo ads